Return to Headlines

Re-Opening of School Fall 2020 (Santa Ana Unified School District Parent Survey)

Dear SAUSD parents, please help us better support you and other families by answering these questions. Your answers will be completely anonymous. If you prefer not to answer any question, you can skip it. As you answer these questions, please think about your children’s needs when schools re-open in the fall. If you have more than one child enrolled in SAUSD, please answer these questions about the overall needs of all your children attending schools in SAUSD. 

http://sgiz.mobi/s3/Re-Opening-of-School-Fall-2020-Parent-Survey-English

--- 

Estimados padres de familia de SAUSD, por favor ayúdennos a apoyarlos mejor a ustedes y a otras familias al contestar estas preguntas. Sus respuestas serán completamente anónimas. Si prefieren no contestar una pregunta, pueden saltársela. Al contestar estas preguntas, por favor consideren las necesidades de sus hijos cuando reabran las escuelas en el otoño. Si tienen más de un hijo/a matriculado/a en SAUSD, por favor respondan a estas preguntas acerca de las necesidades generales de todos sus hijos que asisten a escuelas en SAUSD.

http://sgiz.mobi/s3/Re-Opening-of-School-Fall-2020-Parent-Survey-Spanish

--- 

Kính gửi Phụ Huynh SAUSD, xin vui lòng giúp chúng tôi làm cách nào để có hiệu quả tốt nhất cho quý vị và những gia đình khác bằng cách trả lời những câu hỏi sau đây. Câu trả lời của quý vị sẽ hoàn toàn được gữi kín. Nếu quý vị không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào, quý vị có thể bỏ qua. Khi quý vị trả lời những câu hỏi này, xin vui lòng nghĩ về nhu cầu của con quý vị khi các trường mở cửa vào mùa thu. Nếu quý vị có nhiều hơn một học sinh đăng ký vào SAUSD, xin vui lòng trả lời những câu hỏi này về nhu cầu chung của tất cả các con em của quý vị đang theo học tại SAUSD.  

http://sgiz.mobi/s3/Re-Opening-of-School-Fall-2020-Parent-Survey-Vietnamese