Return to Headlines

Santa Ana Unified School District Grading Policy for Spring 2020

Infographic

 

(Click HERE to access a PDF copy of this letter)

On April 28, 2020, the Governing Board of Santa Ana Unified School District (SAUSD) approved a policy for grading during the Spring 2020 semester. This policy was created to reflect changes in instruction caused by the closure of schools to students, and the implementation of distance learning amid the ongoing COVID-19 pandemic. The Board decided that this policy offered the most fair option to measure the achievement of students who are facing unprecedented challenges.

Here is a summary of the policy by grade level:

  • Elementary School Classrooms: Comment-only report cards reflecting student learning between Jan. 6th - March 13.
  • Intermediate School Classes: A, B, or C reflecting student learning between Jan. 6 - March 13. Students cannot receive a grade lower than their grade status as of March 13. Students should be assigned a grade for every course they were enrolled in as of March 16.
  • High School Classes: A, B, or C reflecting student learning between Jan 6 - March 13. Students cannot receive a grade lower than their grade status as of March 13. Courses in partnership with other providers (i.e. SAC, UC Scout, APEX, etc.) if assigning a letter grade will be converted into an A,B, or C on SAUSD transcripts. Students should be assigned a grade for every course they were enrolled in as of March 16.
  • EdOptions - courses with 4th quarter start: Students are granted an A, B, or C for any class that they were enrolled in at time of closure, including new 4th quarter classes that started March 16th. On a case-by-case basis, students in APEX and ISP courses may be approved for enrollment in additional courses that would have been part of their 4th quarter schedule in order to stay on track for May graduation.

We want to emphasize that during school closure, all distance learning activities and learning packets are considered enrichment. Students may make up missing work assigned prior to

March 13., and they can also be assigned extra credit for participation in distance learning activities while schools are physically closed. As we cannot require attendance, work completion, or guarantee universal access to learning, we cannot require that our students turn in work for grading or credit.


 

(Haga clic AQUÍ para acceder a una copia en PDF de esta carta)

Norma de calificaciones del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana para primavera 2020

El 28 de abril del 2020, la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD) aprobó una norma de calificaciones durante el semestre de primavera 2020. Esta norma fue creada para reflejar cambios en la enseñanza causados por el cierre de escuelas a los alumnos, y la implementación del aprendizaje a distancia debido a la pandemia del COVID-19. La Mesa decidió que esta norma ofrece la opción más justa para medir el aprovechamiento de los alumnos que están encarando desafíos sin precedentes.

He aquí un resumen de la norma por niveles de grado: 

  • Aulas de escuelas primarias: Boletas de calificaciones con comentarios solamente que reflejen el aprendizaje estudiantil del 6 de enero al 13 de marzo.
  • Clases de escuelas intermedias: A, B o C que refleje el aprendizaje estudiantil del 6 de enero al 13 de marzo. Los alumnos no pueden recibir una calificación menor que la calificación que tuvieron al 13 de marzo. Los alumnos deben recibir una calificación para cada curso en el que estuvieron matriculados al 16 de marzo.
  • Clases de escuelas preparatorias: A, B o C que refleje el aprendizaje estudiantil del 6 de enero al 13 de marzo. Los alumnos no pueden recibir una calificación menor que la calificación que tuvieron al 13 de marzo. Los cursos en alianza con otros proveedores (i.e., SAC, UC Scout, APEX, etc.), si asignan una calificación de letra, se convertirá en una A, B o C en la relación de estudios de SAUSD. Los alumnos deben recibir una calificación para cada curso en el que estuvieron matriculados al 16 de marzo.
  • EdOptions - cursos con inicio en el 4º trimestre: Los alumnos reciben una calificación de A, B o C para cualquier clase en la que estuvieron matriculados al momento del cierre, inclusive de clases nuevas de 4º trimestre que comenzaron el 16 de marzo. Por instancias individuales, los alumnos en cursos de APEX y de ISP (Estudios Independientes) pueden ser aprobados para matrícula en cursos adicionales que serían parte de su horario del 4º trimestre a fin de permanecer en el ritmo para graduarse en mayo. 

Queremos resaltar que durante el cierre escolar todas las actividades de aprendizaje a distancia y los paquetes de aprendizaje se consideran de enriquecimiento. Los alumnos pueden reponer trabajo asignado antes del 13 de marzo, y también se les puede asignar crédito extra por participar en actividades de aprendizaje a distancia mientras las escuelas están cerradas físicamente. Ya que no podemos requerir asistencia, terminación de trabajo o garantizar acceso universal al aprendizaje, no podemos requerir que nuestros alumnos entreguen trabajo para recibir calificaciones o crédito.


 

(Bấm vào ĐÂY để truy cập bản sao PDF của bức thư này)

Chính Sách Chấm Điểm của Học Khu Thống Nhất Santa Ana cho mùa Xuân 2020 

Vào ngày 28 tháng 4 năm 2020, Hội Đồng Quản Trị của Học Khu Thống Nhất Santa Ana (SAUSD) đã phê chuẩn chính sách chấm điểm trong học kỳ mùa xuân 2020. Chính sách này được tạo ra để phản ánh những thay đổi trong hướng dẫn gây ra bởi việc đóng cửa trường học cho học sinh và việc thực hiện học tập tại nhà trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Hội đồng đã quyết định rằng chính sách này đưa ra lựa chọn công bằng nhất để đo lường thành tích của những sinh viên đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có.

Dưới đây là bản tóm tắt chính sách theo cấp lớp:

Các Lớp Tiểu Học: Bản báo cáo học kỳ chỉ nhận xét phê bình việc học của học sinh trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 13 tháng 3.

Các lớp học Trung Cấp: A, B hoặc C phản ảnh việc học của học sinh trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 13 tháng 3. Học sinh không thể nhận được điểm thấp hơn tình trạng lớp của mình kể từ ngày 13 tháng 3. Học sinh nên được chỉ định một điểm cho mỗi khóa học mà các em đã đăng ký vào ngày 16 tháng 3.

Các lớp học Trung Học: A, B hoặc C phản ảnh việc học của học sinh trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 13 tháng 3. Học sinh không thể nhận được điểm thấp hơn tình trạng lớp của mình kể từ ngày 13 tháng 3. Các khóa học hợp tác với các nhà cung cấp khác (ví dụ SAC, UC Scout, APEX, v.v.) nếu cho điểm sẽ được chuyển đổi thành A, B hoặc C trên bảng điểm SAUSD. Các em học sinh sẽ nhận được điểm cho mỗi khóa học mà các em đã đăng ký vào ngày 16 tháng 3.

EdOptions - các khóa học bắt đầu vào kỳ 4: Học sinh được cấp A, B hoặc C cho bất kỳ lớp học nào mà các em đã đăng ký tại thời điểm đóng cửa, bao gồm các lớp học kỳ 4 mới bắt đầu vào ngày 16 tháng 3. Trong từng trường hợp cụ thể, học sinh trong các khóa học APEX và ISP có thể được chấp thuận đăng ký vào các khóa học bổ sung có trong lịch trình kỳ 4 của các em để theo dõi tốt nghiệp vào tháng Năm.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng trong thời gian đóng cửa trường, tất cả các sinh hoạt học tập tại nhà và các gói bài làm được coi là bài làm bổ sung. Học sinh có thể làm lại những bài còn thiếu mà chưa nộp trước Ngày 13 tháng 3, và các em  cũng có thể được chỉ định thêm tín dụng để tham gia vào các sinh hoạt trong khi các trường học đóng cửa. Vì chúng tôi không thể yêu cầu sự có mặt, hoàn thành bài làm của các em. Chúng tôi không thể yêu cầu các em học sinh nộp bài làm của mình đễ chấm điểm. hoặc để được những tín dụng.