• For a copy of this letter in English, click here

  For Spanish click here

  For Vietnamese click here


  August 25, 2020

  Dear SAUSD Community,

  Sunday, August 23, 2020 marked the first day that Orange County was removed from the California
  Department of Public Health’s COVID-19 monitoring list. This is an extremely positive development and a
  testament to the local communities that have pulled together to reinforce the effectiveness of face coverings
  and physical distancing. It also brings schools within our county a step closer to resuming in-person
  instruction.

  But we are not there yet. Orange County must remain off the state’s watch list for 14 consecutive days, which,
  on our current trajectory, takes us just beyond Labor Day weekend. However, it is important to note that
  county health officials are cautioning that transmission rates continue to exceed state thresholds in specific
  ZIP codes, including many within the city of Santa Ana, creating localized hotspots where in-person
  instruction is not recommended at this time.

  The top priority of our District and our Board of Education remains the safety and well-being of our students,
  parents, staff and overall community. Any decision we make to resume in-person instruction must take into
  account the unique needs and challenges our community faces during these unprecedented times. In order for
  our District to resume any in-person instruction, the rate of COVID-19 cases must decrease to safer levels.
  We are steadily working as a community to reach this goal. And when we do so, our students will begin
  returning to our campuses.

  In the meantime, we continue to work to offer a rigorous distance learning model for all our students, along
  with providing the technology and support necessary so students can continue learning safely at home. At the
  same time, we continue to prepare our campuses for in-person instruction. We are installing plexiglass
  dividers, air purifiers, hand sanitizing stations, and other safety precautions. We have a stockpile of masks,
  gloves and face shields ready for our students and staff when they return.

  I know many parents and community members would like a timeline of when SAUSD students might return to
  campuses. Right now, that remains a moving target. But I can assure you we are working tirelessly towards
  this goal.

  Sincerely,
  Jerry Almendarez
  SAUSD Superintendent


  A 25 de agosto del 2020

  Estimada comunidad de SAUSD,

  El domingo 23 de agosto del 2020 marcó el primer día que el Condado de Orange fue removido de la
  Lista de monitoreo de COVID-19 Departamento de Salud Pública de California. Este es un desarrollo
  extremadamente positivo y un testamento de que las comunidades locales se han unido para reforzar la
  eficacia de las cubiertas faciales y el distanciamiento físico. También aproxima a nuestras escuelas en
  el condado un paso más hacia reanudar la enseñanza en persona.

  Pero todavía no estamos allí. El Condado de Orange debe permanecer fuera de la lista de vigilancia del
  estado por 14 días consecutivos lo que, en nuestra trayectoria actual, significa poco después del fin de
  semana del Día del Trabajo. Sin embargo, es importante notar que los funcionarios de salud del condado
  advierten que las tasas de transmisión continúan excediendo los umbrales estatales en códigos postales
  específicos, incluyendo muchos dentro de la ciudad de Santa Ana, creando zonas candentes localizadas
  donde no se recomienda la enseñanza en persona en este momento.

  La prioridad principal de nuestro Distrito y nuestra Mesa Directiva sigue siendo la seguridad y bienestar
  de nuestros alumnos, padres de familia, personal y la comunidad en general. Cualquier decisión que
  tomemos para reanudar la enseñanza en persona debe tomar en consideración las necesidades y retos
  singulares que encara nuestra comunidad durante estos tiempos sin precedentes. A fin de que nuestro
  Distrito reanude cualquier enseñanza en persona, la tasa de casos de COVID-19 debe disminuir a niveles
  más seguros. Estamos trabajando constantemente como comunidad para alcanzar esta meta y, cuando
  lo hagamos, nuestros alumnos comenzarán a regresar a nuestros planteles.

  Mientras tanto, continuamos trabajando para ofrecer un modelo riguroso de aprendizaje a distancia para
  todos nuestros alumnos, junto con brindar la tecnología y el apoyo necesarios para que los alumnos
  puedan continuar aprendiendo de manera segura en casa. Al mismo tiempo, continuamos preparando
  nuestros planteles para la enseñanza en persona. Estamos instalando divisores de plexiglás, purificadores
  de aire, estaciones de alcohol en gel y otras medidas de seguridad. Tenemos una amplia reserva de
  mascarillas, guantes y caretas listas para nuestros alumnos y personal para cuando regresen.

  Sé que muchos padres de familia y miembros de la comunidad quisieran tener una fecha de cuándo
  podrían regresar a los planteles los alumnos de SAUSD. Pero por ahora eso es algo que simplemente no
  podemos proveer. Pero les aseguro que estamos trabajando incansablemente para lograr esta meta.

  Atentamente,
  Jerry Almendarez
  Superintendente de SAUSD


  Ngày 25, Tháng 8, 2020


  Kính gửi Phụ Huynh và Cộng Đồng của Học Khu Thống

  Nhất Sana Ana ( SAUSD),
  Chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020 là ngày đầu tiên mà Quận Cam được loại khỏi danh sách giám sát
  COVID-19 của Bộ Y tế của tiểu bang California. Đây là một sự phát triển vô cùng tích cực và là minh chứng
  cho việc cộng đồng địa phương đã cùng nhau gắn bó để củng cố hiệu quả che mặt và đứng khoãng cách. Vì
  vậy đã mang lại cho các trường học trong quận của chúng tôi một bước gần hơn để tiếp tục giảng dạy trực
  tiếp tại trường.

  Nhưng chúng tôi vẫn chưa được mở cửa trường . Quận Cam phải nằm ngoài danh sách theo dõi của tiểu bang
  trong 14 ngày liên tục, theo danh sách hiện tại trong khu vực của chúng tôi , đưa chúng ta vượt qua ngày cuối
  tuần của Ngày Lao động. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các quan chức y tế quận đang cảnh báo rằng
  tốc độ truyền tiếp tục vượt quá mức thăm dò của tiểu bang trong các vùng cụ thể, bao gồm nhiều vùng trong
  thành phố Santa Ana, cho nên các vùng này vẫn tiếp tục học trực tuyến tại nhà và sẽ có cung cấp đường phát
  sóng nhanh (hot spots) cho các em học sinh sử dụng và các vùng này không khuyến khích giảng dạy trực tiếp
  vào lúc này.

  Ưu tiên hàng đầu của Học khu và Hội đồng Giáo dục của chúng tôi là duy trì sự an toàn và sức khỏe của học
  sinh, phụ huynh, nhân viên và cộng đồng nói chung. Bất kỳ quyết định nào chúng tôi đưa ra để tiếp tục giảng
  dạy trực tiếp phải tính đến các nhu cầu và thách thức riêng mà cộng đồng của chúng tôi phải đối mặt trong
  những lần chưa từng gặp phải. Để Học khu của chúng tôi tiếp tục bất kỳ giảng dạy trực tiếp nào, tỷ lệ trường
  hợp COVID-19 phải giảm xuống mức an toàn hơn. Chúng tôi đang tuân theo lời chỉ dẫn của sở y tế khuyến
  khích cho cộng đồng để đạt được mục tiêu này. Và khi chúng tôi làm như vậy, học sinh của chúng tôi sẽ bắt
  đầu quay trở lại khuôn viên trường của chúng tôi.
  Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi tiếp tục làm việc để cung cấp một mô hình đào tạo học tại nhà nghiêm
  ngặt cho tất cả học sinh của chúng tôi, cùng với việc cung cấp công nghệ và hỗ trợ cần thiết để học sinh có
  thể tiếp tục học một cách an toàn ở nhà. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị các cơ sở của mình để được
  giảng dạy trực tiếp. Chúng tôi đang lắp đặt dải phân cách bằng thủy tinh, máy lọc không khí, trạm khử trùng
  tay và các biện pháp phòng ngừa an toàn khác. Chúng tôi có một kho dự trữ khẩu trang, găng tay và khăn che
  mặt sẵn sàng cho học sinh và nhân viên của chúng tôi khi các em học sinh trở lại trường.

  Tôi biết nhiều phụ huynh và thành viên cộng đồng muốn biết thời gian khi nào các em SAUSD có thể quay
  trở lại trường. Nhưng hiện tại, đó là những điều mà chúng tôi không thể cung cấp bây giờ. Nhưng tôi có thể
  đảm bảo với quý vị rằng chúng tôi đang làm việc không ngừng để hướng tới mục tiêu này.

  Trân trọng,
  Jerry Almendarez
  Tổng Giám Đốc SAUSD