• To download PDF copies of these letters, please click here

  Dear SAUSD Parent,

  Santa Ana Unified School District (SAUSD) will begin the 2020-2021 school year entirely through
  distance learning out of concern for the safety and well being of the entire school community. This
  decision comes as the number of COVID-19 cases throughout Santa Ana, and across California and
  the rest of the country continues to climb at an alarming rate. Thus, a full distance learning model is
  the safest option for SAUSD students, parents, and staff.

  The District will resume instruction on Aug. 17. SAUSD has been working over the past few months
  to increase teacher professional development and to improve students' access to technology to
  support a more vigorous learning experience through a virtual model. SAUSD will continue to
  collaborate with stakeholders to ensure the safety, academic, and social-emotional needs of students
  are addressed. Additionally, the District will work to provide free meals at individual school sites.

  The District also continues to plan for in-person instruction to resume when it is determined safe to
  do so by local and state health care agencies, the Board of Education, and the Santa Ana community.
  Whenever in-person instruction resumes, measures will be incorporated at campuses to meet safety
  protocols outlined at the time.

  SAUSD will provide more detailed information about the plan to resume instruction virtually in the
  coming weeks through the district website, www.sausd.us, social media, emails and phone calls to
  parents, and other communication platforms at the district and school levels. Thank you for your
  ongoing support and cooperation.

  Sincerely,

  Jerry Almendarez
  Superintendent of Schools

  **

  Estimados padres de familia de SAUSD,

  El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD) comenzará el año escolar 2020-2021
  completamente mediante aprendizaje a distancia debido a la preocupación por la seguridad y el
  bienestar de toda la comunidad escolar. Esta decisión surge a medida que la cantidad de casos de
  COVID-19 en toda Santa Ana, al igual que en California y el resto del país, continúa ascendiendo a
  un ritmo alarmante. Por lo tanto, un modelo de aprendizaje completamente a distancia es la opción
  más segura para los alumnos, padres de familia y personal de SAUSD.

  El Distrito reanudará la enseñanza el 17 de agosto. SAUSD ha estado trabajando en los últimos meses
  para aumentar la capacitación profesional de los maestros y mejorar el acceso estudiantil a la
  tecnología para apoyar una experiencia de aprendizaje más vigorosa mediante un modelo virtual. El
  Distrito continuará trabajando con los colaboradores para garantizar que se aborden las necesidades
  de seguridad, académicas y socioemocionales de los alumnos. Además, el Distrito continuará
  proveyendo alimentos para llevar gratis en escuelas individuales.

  El Distrito también continúa planeando para reanudar la enseñanza en persona cuando se determine
  que es seguro hacerlo, por parte de las agencias de salud locales y estatales, la Mesa Directiva y la
  comunidad de Santa Ana. Cuando reanude la enseñanza en persona, se incorporarán medidas en los
  planteles para cumplir con los protocolos de seguridad delineados en ese tiempo.

  SAUSD presentará información más detallada acerca del plan para reanudar la enseñanza
  virtualmente en las próximas semanas a través del sitio web del distrito, medios sociales, emails y
  llamadas telefónicas, y mediante otras plataformas de comunicación del distrito y de las escuelas.

  Gracias por su apoyo y cooperación continuas.

  Atentamente,
  Jerry Almendarez
  Superintendente de Escuelas

  **

  Kính Thưa Phụ Huynh của Học Khu Thống Nhất Santa Ana,

  Học Khu Thống Nhất Santa Ana (SAUSD) sẽ bắt đầu hoàn toàn tại nhà cho năm học 2020-2021 vì
  lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của toàn bộ học khu và cộng đồng.

  Quyết định này được đưa ra khi số trường hợp COVID-19 trên khắp Santa Ana, và trên khắp
  California và phần còn lại của cả nước tiếp tục tăng ở mức đáng báo động. Do đó, cách tốt nhất cho
  các em là học tập tại nhà là một lựa chọn an toàn nhất cho học sinh, phụ huynh, và nhân viên của
  SAUSD.

  Học khu sẽ tiếp tục giảng dạy vào ngày 17 tháng 8. SAUSD đã làm việc trong vài tháng qua để tăng
  sự phát triển chuyên môn của giáo viên và cải thiện khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh để hỗ
  trợ trải nghiệm học tập mạnh mẽ hơn thông qua học trực tuyến. SAUSD sẽ tiếp tục hợp tác với các
  thành viên quản trị khác để đảm bảo các nhu cầu về an toàn, học thuật và cảm xúc xã hội của học
  sinh được giải quyết. Ngoài ra, Học khu sẽ làm việc để cung cấp bữa ăn miễn phí tại các địa điểm
  riêng cho mỗi trường.

  Học khu cũng tiếp tục lên kế hoạch giảng dạy trực tiếp để tiếp tục khi được các cơ quan chăm sóc sức
  khỏe địa phương và tiểu bang, Hội Đồng Giáo Dục và cộng đồng Santa Ana xác định là an toàn. Bất
  cứ khi nào sự giảng dạy trực tiếp nối lại, các biện pháp sẽ được kết hợp tại các cơ sở để đáp ứng các
  giao thức an toàn được nêu tại thời điểm đó.

  SAUSD sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về kế hoạch tiếp tục giảng dạy trong vài tuần tới thông qua
  trang mạng của học khu tại: www.sausd.us, phương tiện truyền thông xã hội, email và điện thoại cho
  phụ huynh và các nền tảng giao tiếp khác ở học khu và các trường. Cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác liên
  tục của quý vị với chúng tôi .

  Thân Chào,

  Jerry Almendarez
  Tổng Giám Đốc