• (Click HERE to access a PDF copy of this letter)

  April 15, 2020

  Dear Santa Ana Unified School District Community, 

  Out of concern for public safety during the COVID-19 outbreak, Governor Gavin Newsom, State Superintendent of Public Instruction Tony Thurmond and Orange County Superintendent of Schools Dr. Al Mijares have recommended that school districts cancel on-campus student attendance through the end of the academic year and focus on distance learning.

  As a result of this guidance, and with the health of our stakeholders in mind, we are canceling on-campus instruction through May 28, 2020, the end of the 2019-20 academic year. We will, however, continue to offer both online and printed learning resources during these closures to ensure that all students have the opportunity to engage in meaningful learning. 

  We are also canceling all end-of-the-year activities, including high school commencement ceremonies, for the safety of all involved. We know this is a special time of year for our seniors, and are examining alternate ways to commemorate this educational milestone.  

  Although our campuses are temporarily closed, we remain committed to serving and engaging with our students and our community during this time. 

  • We’re serving free, healthy meals to all children three times a week at 13 select school sites. For a schedule, visit sausd.us/coronavirus.
  • We’ve compiled printed and digital supplementary learning enrichment packets for students in grades PreK-12. To download them, visit sausd.us/studentportal.
  • We’re vetting information on food pantries, Wi-Fi plans and more as a help to our community. Visit sausd.us/covid19resources or call (714) 558-5677 to connect.
  • We’ve created a hotline to provide our scholars with mental health resources and telephone counseling. Students may call 657-290-9527 for assistance. 

  On behalf of the Board of Education, I would like to thank you for your continued support, trust, and patience. We are staying abreast of health recommendations being made by state, local and national agencies and will update you on any that may impact the SAUSD community. 

  At this time, we are evaluating opportunities for potential summer school programs. Please be sure to connect with your child’s teacher and school, and follow SAUSD on social media, to receive important updates as we move forward.  

  I truly believe that, by being united and continuing to work together for the benefit of our scholars, we can emerge from this situation stronger than ever before. 

  Sincerely, 

  Jerry Almendarez

  Superintendent of Schools 


  (Haga clic AQUÍ para acceder a una copia en PDF de esta carta)

  15 de abril del 2020

  Estimada comunidad del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana,

  Debido a la preocupación por la seguridad pública durante el brote del COVID-19, el Gobernador Gavin Newsom, el Superintendente Estatal de Enseñanza Pública Tony Thurmond y el Superintendente de Escuelas del Condado de Orange Dr. Al Mijares han recomendado que los distritos escolares cancelen la asistencia estudiantil al plantel hasta el fin del año académico y se enfoquen en aprendizaje a distancia.

  Como resultado de esta guía, y con la salud de nuestros colaboradores en mente, estamos cancelando la enseñanza en el plantel hasta el 28 de mayo del 2020, que es el fin del año académico 2019-20. Sin embargo, continuaremos ofreciendo recursos de aprendizaje en línea e impresos durante este cierre, para que todos los alumnos tengan la oportunidad de participar en aprendizaje significativo.

  También estamos cancelando todas las actividades de fin de año, incluyendo las ceremonias de graduación de preparatoria, por la seguridad de todos. Sabemos que este es un momento especial para nuestros graduandos, y estamos examinando alternativas para conmemorar este hito educativo.

  Aunque nuestros planteles están cerrados temporalmente, continuamos comprometidos a servir y conectar con nuestros alumnos y nuestra comunidad durante este tiempo.

  • Estamos sirviendo alimentos gratuitos y saludables a todos los niños tres veces por semana en 13 escuelas selectas. Para el itinerario, visite sausd.us/coronavirus.
  • Hemos recopilado paquetes educativos suplementarios impresos y digitales para los alumnos de Pre-Kínder a 12º grado. Para descargarlos, visite sausd.us/studentportal.
  • Estamos investigando información sobre despensas de alimentos, planes de Wi-Fi y más para ayudar a nuestra comunidad. Visite sausd.us/covid19resources o llame al (714) 558-5677 para conectarse.
  • Hemos creado una línea directa para brindar a nuestros alumnos recursos de salud mental y consejería telefónica. Los alumnos pueden llamar al 657-290-9527 para recibir ayuda.

  En nombre de la Mesa Directiva, les agradezco por su confianza, paciencia y apoyo continuos. Nos mantenemos al tanto de las recomendaciones de salud de las agencias estatales, locales y nacionales, y les informaremos sobre cualquiera que pueda afectar a la comunidad de SAUSD.

  En este momento, estamos evaluando oportunidades para programas potenciales de escuela de verano. Por favor comuníquese con el maestro/a y la escuela de su hijo/a, y siga a SAUSD en los medios sociales, para recibir información actualizada importante en el futuro. 

  Realmente creo que, al estar unidos y continuar colaborando para el beneficio de nuestros alumnos, podemos salir de esta situación más fuertes que nunca.

  Atentamente,

  Jerry Almendarez

  Superintendente de Escuelas

   


  (Bấm vào ĐÂY để truy cập bản sao PDF của bức thư này)

  Kính Gửi Cộng Đồng Trường Học Khu Thống Nhất Santa Ana,

  Vì lo ngại về an toàn công cộng trong đợt bùng phát COVID-19, Thống đốc Gavin Newsom, Tổng Giám đốc Hướng dẫn Công cộng Tony Thurmond và Giám đốc Học khu Orange County, Tiến sĩ Al Mijares đã khuyến nghị các khu học chánh hủy bỏ việc đi học trong khuôn viên trường cho đến hết năm học và tập trung vào học tại nhà.

  Kết quả của sự hướng dẫn này và sức khỏe chung cho tất cả mọi người, chúng tôi sẽ hủy bỏ sự giảng dạy tại trường cho đến ngày 28 tháng 5 năm 2020, kết thúc năm học 2019-20. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cả tài liệu học tập trực tuyến và in tài liệu ra trong những lần đóng cửa này để đảm bảo rằng tất cả học sinh có cơ hội tham gia vào việc học có ý nghĩa.

  Chúng tôi cũng hủy bỏ tất cả các sinh hoạt cuối năm, bao gồm các buổi lễ ra trường cho các em trung học lớp 12, vì sự an toàn của tất cả mọi người chúng ta. Chúng tôi biết đây là thời điểm đặc biệt trong năm đối với các em lớp 12 ra trường năm nay và là những kỷ niệm để ghi nhớ suốt những năm tháng trau dồi học tập và thành quả tốt này. 

  Mặc dù các trường học của chúng tôi tạm thời đóng cửa, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cam kết phục vụ và gắn bó với các em học sinh và cộng đồng của chúng tôi trong thời gian này.

  • Chúng tôi vẫn phân phát các bữa ăn dinh dưỡng miễn phí cho tất cả trẻ em ba lần một tuần tại 13 địa điểm trường đã chọn. Để biết lịch trình, xin hãy truy cập vào trang mạng www.sausd.us/coronavirus.
  • Chúng tôi đã biên soạn các gói bài làm học tập bổ sung cho học sinh trong các lớp PreK-12. Để tải chúng xuống, hãy truy cập vào www.sausd.us/studentportal.
  • Chúng tôi đã kiểm tra thông tin về các kho chứa thực phẩm, các gói Wi-Fi và nhiều hơn nữa để giúp đỡ cộng đồng của chúng tôi. Để truy cập, xin vào trang mạng www.sausd.us/covid19resoures hoặc gọi (714) 558-5677 để kết nối.
  • Chúng tôi đã tạo ra một đường dây nóng để cung cấp cho các học sinh của chúng tôi có những tài nguyên về sức khỏe tâm thần và tư vấn qua điện thoại. Các em có thể gọi 657-290-9527 để được hỗ trợ.

  Thay mặt Hội đồng Giáo dục, tôi xin cảm ơn quý vị đã tiếp tục ủng hộ, tin tưởng và kiên nhẫn. Chúng tôi đang theo dõi các khuyến nghị về sức khỏe được đưa ra bởi các cơ quan nhà nước, địa phương và quốc gia và sẽ cập nhật cho quý vị về bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng đến cộng đồng SAUSD.

  Tại thời điểm này, chúng tôi đang dự định có các chương trình học hè để các em có cơ hội phát triển tiềm năng. Xin phụ huynh nhớ kết nối với giáo viên và trường học của con quý vị, và theo dõi SAUSD trên phương tiện truyền thông xã hội, để nhận được các cập nhật quan trọng .

  Tôi thực sự tin rằng, bằng cách đoàn kết và tiếp tục làm việc cùng nhau vì lợi ích của các học sinh, chúng ta có thể làm được từ tình huống này mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

  Trân trọng,

  Jerry Almendarez

  Superintendent of Schools