• 17 V  

    2016 - 2017 Varsity Team

    seniors 17

    Class of 2017 (A. Perez, R. Sanchez, L, Reyes, C. Munoz)

    jv 17

    2016 - 2017 JV Team