CAASPP Testing for 2023

 • We plan to have the CAASPP testing during the school day during the week of March 20. More details will follow. 

   

  Planeamos tener las pruebas CAASPP durante el día escolar durante la semana del 20 de marzo. Seguirán más detalles.

   

  Chúng tôi dự định tổ chức các bài kiểm tra CAASPP trong ngày học trong tuần của ngày 20 tháng Ba. Thông tin chi tiết sẽ theo sau.

   

   


Information Letter about CAASPP Testing in English

If you are having trouble viewing the document, you may download the document.
 • You are an important part of your child’s education. To help your child get ready for the test, please be sure that you talk about the test with your child, making sure they are not scared or anxious. Remind your child that you and their teacher want them to try their very best. Also, take a practice test with them and make sure your child gets a good night’s sleep and a nutritious breakfast before a CAASPP/ELPAC test.

  To learn more about the CAASPP and ELPAC assessments, go to the California Department of Education Parent Guides to Understanding web page at https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp as well as the CAASPP Starting Smarter web page at https://ca.startingsmarter.org/ and or the ELPAC Starting Smarter web page at https://elpac.startingsmarter.org/.

  You also can look at sample test questions on the practice tests, which can be found on the CAASPP Web Portal at http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html and the ELPAC Online Practice and Training Tests Web portal https://www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/.

  Once your child’s score results become available, they will be posted in the Aeries Parent Portal. The results will identify where your child is doing well or needs more help, so you can better support their learning at home and teachers can better support their learning in the classroom.


Information Letter about CAASPP Testing in Spanish

If you are having trouble viewing the document, you may download the document.
 • Usted es una parte importante de la educación de su hijo/a. Para ayudar a su hijo/a a prepararse para la prueba, asegúrese de hablar sobre la prueba con su hijo/a, y asegúrese de que no esté temeroso/a o ansioso/a. Recuerde a su hijo/a que usted y su maestro/a quieren que se esfuerce al máximo. Además, realice una prueba de práctica con él/ella y asegúrese de que su hijo/a duerma bien por la noche y tenga un desayuno nutritivo antes de la prueba CAASPP/ELPAC.

  Si tiene alguna pregunta sobre la participación de su hijo/a en estas evaluaciones, favor de comunicarse con el Departamento de Estudios y Evaluación del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana al 714-558-5850. Para conocer las fechas de las pruebas, comuníquese con la escuela de su hijo/a. Gracias por asegurarse de que su hijo/a esté listo/a para presentar la prueba.

  Para más información sobre las evaluaciones CAASPP y ELPAC, vaya a la página web del Departamento de Educación de California, Parent Guides to Understanding, en https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp, así como la página web del CAASPP

  Starting Smarter en https://ca.startingsmarter.org/ y o la página web del ELPAC Starting Smarter en https://elpac.startingsmarter.org/.

  También puede ver ejemplos de preguntas del examen en las pruebas de práctica, que se pueden encontrar en el portal web de CAASPP en http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html y en el portal web de las pruebas de práctica y entrenamiento en línea de ELPAC https://www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/.

  Una vez que los resultados de su hijo/a estén disponibles, se publicarán en el Portal de Padres de Aeries. Los resultados identificarán los aspectos en los que su hijo/a va bien o necesita más ayuda, para que usted pueda apoyar mejor su aprendizaje en casa y los maestros puedan apoyar mejor su aprendizaje en el aula.

Information Letter about CAASPP Testing in Vietnamese

If you are having trouble viewing the document, you may download the document.
 • Quý vị là một phần quan trng trong việc giáo dục con quý vị. Để giúp con quý vị sẵn sàng cho bài kiểm tra, quý vị nên nói về bài kiểm tra trước với con của mình, để bảo đảm các em không sợ hãi hoặc lo lắng. Nhắc nhở các em rằng các giáo viên của các em muốn các em cố gắng hết khả năng của mình. Ngoài ra, quý vị nên làm bài kiểm tra thực hành cùng với các em và đảm bảo các em có một giấc ngủ ngon và bữa sáng bổ dưỡng trước khi làm bài Khảo Sát CAASPP / ELPAC.

  Để tìm hiểu thêm về các bài Khảo Sát CAASPP và ELPAC, hãy truy cập vào trang Mạng Hướng Dẫn Phụ Huynh của Bộ Giáo Dục California tại https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp cũng như vào trang CAASPP Thông minh Sơ Khởi ti https://ca.startingsmarter.org/ và trang ELPAC Thông Minh Sơ Khởi ti https://elpac.startingsmarter.org/.

  Quý vị cũng có thể xem các câu hi kiểm tra mẫu trong các bài kiểm tra thực hành, quý vị có thể tìm thấy trên Trang thông tin điện tử CAASPP ti http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html và Trang thông tin điện tử Kiểm Tra Thực Hành và Đào Tạo Trực Tuyến ELPAC ti https://www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/.

  Sau khi có điểm kết quả của con quý vị, các em sẽ được đăng trên Trang nhà Thông Tin dành cho phụ huynh của Aeries. Kết quả sẽ xác định con quý vị đang học tốt ở phần nào hoặc cần được giúp đỡ phần nào nhiều hơn, vì vậy quý vị có thể hỗ trợ việc học của các em ở nhà tốt hơn và giáo viên có thể hỗ trợ tốt hơn việc học của các em trong lớp.

  Nếu quý vị có bất kcâu hỏi nào liên quan đến sự tham gia của con mình trong các bài khảo sát này, vui lòng liên lạc với bộ phận Nghiên cứu và Kho Sát ca Hc khu Thống nhất Santa Ana theo số 714-558-5850. Để biết ngày kiểm tra thực tế, vui lòng liên lạc với trường hc của con quý vị. Cảm ơn quý vị đã giúp các em sẵn sàng để làm bài kiểm tra này.