• f

  Department Chair

  Jill Callanan

  jill.callanan@sausd.us

   

  Susan Volmer

  susan.volmer@sausd.us

   

  Courses Offered

  English 1 (EL 9)

  English 2 (EL 10)

  English 10

  English 11

  English 12 ERWC

  Film Lit

  English 7th Pre IB 

  English 8th Pre IB

  English 10 H Pre IB

  IB Language Lit HL 1 11th

  IB Language Lit HL 2 12th  

  ELA 9 Eth Stu Honors

  English 10 Honors

  AP English Language

  AP English Literature