• 26X Golen West League Championships

   

  1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

  2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

   

  7X CIF Dual Meet Championships

  1998, 1999, 2001, 2003, 2007, 2008, 2010

   

  6X CIF Tournament Team Championships

  1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2013, 2016

   

  6X CIF Tournament Team Runner-Up

  1998, 2002, 2007, 2008, 2013, 2015, 2018

   

  4X CIF Dual Meet Runner-Up

  1995, 2000, 2002