• Santa Ana Public Library wants your input on a new bookmobile!

   
  No photo description available.
  Santa Ana Public Library

  The Santa Ana Public Library is interested in getting your feedback on a new bookmobile service! We are looking for some input regarding locations and services we provide through our bookmobile. Your answers will help us to provide the best possible services to all the residents of Santa Ana.

  La Biblioteca Pública de Santa Ana está interesada en recibir sus comentarios sobre un nuevo servicio que pensamos ofrecer, ¡un Bookmobile (Biblioteca Ambulante)! Nos interesa saber cuáles son sus recomendaciones con respecto a los sitios que el Bookmobile visitará y los servicios que ofrecerá. Sus respuestas nos ayudarán a prestar los mejores servicios posibles a todos los residentes de Santa Ana.

  Thư viện công cộng Santa Ana mong muốn nhận được phản hồi của quý vị về dịch vụ sách di động (Bookmobile). Chúng tôi đang tìm kiếm các ý tưởng về địa điểm và các loại dịch vụ sẽ được cung cấp qua dịch vụ Bookmobile. Những đóng góp quý báu của quý vị sẽ giúp chúng tôi mang đến các chương trình và dịch vụ tốt nhất cho mọi cư dân của thành phố Santa Ana.

  • English: https://forms.gle/ys95hqnsGQyKSqFL6
  • Vietnamese: https://forms.gle/umKz5WGR6SMqYb8r6
  • Spanish: https://forms.gle/kpBUxMfgtTj8zwNM7

Last Modified on April 27, 2021