Con tôi tròn 5 tuổi vào ngày 3 tháng 4 năm 2024. Con tôi có thể được miễn trừ ghi danh TK không?

Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

Không. Trẻ em vừa tròn 5 tuổi vào hoặc trước ngày 2 tháng 4 năm 2024 để tham gia TK.

Con của quý vị có thể hội đủ điều kiện cho một chương trình Mầm Non. Vui lòng truy cập trang mạng của Chương trình Giáo Dục Mầm Non SAUSD tại https://www.sausd.us/ece 

Khảo Sát không được áp dụng để xác định điều kiện ghi danh TK.

Recent