hi nào tôi có thể ghi danh cho con tôi vào Mẫu giáo Dự Bị?

Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

Thời gian ghi danh làm tròn TK và Mẫu giáo 2023-24 kéo dài từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2; các trường sẽ tiếp tục tuyển sinh trong suốt cả năm. Hồ sơ ghi danh có sẵn tại trang mạng của trường.

Recent