Liệu  có chỗ cho tất cả các học sinh muốn học Mẫu Giáo Dự Bị không?

Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

Tất cả học sinh tròn 5 tuổi trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 9 năm 2023 đến ngày 2 tháng 4 năm 2024 đều được đảm bảo ctrong Có chỗ trong chương trình Mẫu Giáo Dự Bị cho năm học 2023-24. Nếu trường lân cận đã hết chỗ, văn phòng Trung tâm Ghi danh sẽ cung cấp cho quý vị (các) lựa chọn (các) trường khác.

Recent