Ai có thể học lớp Mẫu Giáo Dự Bị?

Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

Với việc triển khai Phổ Quát TK của California, trẻ em tròn 5 tuổi sinh ngày 2 tháng 9 năm 2023 đến ngày 2 tháng 4 năm 2024 đủ điều kiện ghi danh TK cho năm học 2023-24.

Recent