Con tôi có ngày sinh nằm trong khoảng thời gian đủ điều kiện về độ tuổi TK. Con tôi có thể bỏ qua TK và ghi danh trực tiếp vào Mẫu Giáo không?

Posted by Damaris Sandoval on 7/19/2023

Không. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về độ tuổi đủ điều kiện để trẻ em ghi danh vào lớp mẫu giáo. Trẻ em phải đủ 5 tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9 năm 2023 để ghi danh vào lớp mẫu giáo cho năm học 2023-24.

Recent